Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Συστήματος Απεικόνισης Οφθαλμού με Σχισμοειδή Λυχνία και Δυνατότητα Καταγραφής – ΑΔΑ: 7ΔΩΗ6-ΣΤΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια ενός (1) συστήματος απεικόνισης οφθαλμού με σχισμοειδή λυχνία και δυνατότητα καταγραφής της Οφθαλμολογικής Κλινικής της Διεύθυνσης Χειρουργικού Τομέα του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΔΩΗ6-ΣΤΟ