Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 45/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 100ΜG/VIAL – ΑΔΑ: 695Β6-ΘΕΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει  τη ματαίωση του υπ’ αρίθμ. 23/17  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές και την επανάληψη της διαδικασίας. Προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 45/17 , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 100ΜG/VIAL για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (63.593,22€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 695Β6-ΘΕΟ