Διακήρυξη Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 5/17 της 114ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Επίσωτρων Οχηµάτων – ΑΔΑ: 6ΜΨΦ6-ΣΕ5

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσσει τον επαναληπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 5/17 , σε ένα στάδιο με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιµής σε ευρώ (υψηλότερη τιµή) για την εκποίηση  ελαστικών επισώτρων της 114 Πτέρυγας Μάχης, µε ελεύθερη τιµή εκκίνησης ανά κιλό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόµενες εταιρείες να διαθέτουν σύµβαση συνεργασίας µε την «ECOELASTICA A.E.».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΨΦ6-ΣΕ5