Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/17 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Η/Υ & Λοιπού Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 6ΞΘ86-Β0Π

Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει  συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη, ανά είδος, τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Π.Α.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ (54.188,00 €), συμπεριλαμβανομέ- νου ΦΠΑ, κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΘ86-Β0Π