Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/17 της 350ΠΚΒ, για την Κοπή Αποκομιδή αυτοφυούς Χόρτου Μονάδος – ΑΔΑ: 6ΝΗ06-ΗΓΕ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Νο  01/17 της 350ΠΚΒ, για την ανάδειξη πλειοδότη – εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδας.

Η εκτιμώμενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα (290) περίπου στρέμματα και η κοπή – αποκομιδή θα γίνει εφάπαξ (μία φορά).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΗ06-ΗΓΕ