Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Νο 6/ 2017 της 114ΠΜ, για την ανάδειξη πλειοδότη – εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος – ΑΔΑ: 7ΛΖΡ6-Γ0Μ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Νο 6/ 2017 της 114ΠΜ, με ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη – εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος σε έκταση επτακοσίων εβδομήντα (770) περίπου στρεμμάτων, έκταση η οποία εκμισθώνεται από το Μ.Τ.Α.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΖΡ6-Γ0Μ