Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/17 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Η/Υ και Συναφών Υλικών – ΑΔΑ: 7Δ2Λ6-7ΥΝ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει  συνοπτικό  Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ- θρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη, ανά είδος, τιμή σε ευρώ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Π.Α.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ (71.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ2Λ6-7ΥΝ