Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 17/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N: 173017) – ΑΔΑ: 6ΞΚΛ6-ΙΛΖ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων A/Φ G.V. (O/N: 173017).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΚΛ6-ΙΛΖ