Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών – ΑΔΑ:ΨΖ326-ΗΤΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/17) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών 111 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΖ326-ΗΤΑ