Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ‘A-K-R-2800 CA3’’ Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (O/N:173019) – ΑΔΑ: ΩΦΣΥ6-1Δ8

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/17 για την Προμήθεια Υλικών ‘A-K-R-2800 CA3’’ Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (O/N:173019)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΣΥ6-1Δ8