Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL Μ-18 (Ο/Ν :163066-002-173002) – ΑΔΑ: ΩΜ6Δ6-Ρ3Κ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 24/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ PZL Μ-18 (Ο/Ν :163066-002-173002)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜ6Δ6-Ρ3Κ