Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6. – ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ T-6

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΞΡ6-ΩΔ9