Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με αριθμό Δ. 05/17 της 117ΠΜ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 71ΣΑ6-945

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εκατόν ογδόντα πέντε (185) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα ενός (31) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (27.126,55€), εκτός ΦΠΑ, στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή της Μυρσίνη – Κυλλήνης του Ν. Ηλείας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71ΣΑ6-945