Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση – ΑΔΑ: ΩΦΡΥ6-Ν8Λ

H Πολεμική Αεροπορία/251ΓΝΑ προτίθεται να διενεργήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και λιανικής πώλησης (Retail Program) Φαρμακείου, που να καλύπτει τα απαιτούμενα για την εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο 251ΓΝΑ, εκτιμώμενου κόστους δώδεκα χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ (12.000,00 € + ΦΠΑ).