Κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2017 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: ΩΗΘΤ6-ΒΡ7

Κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 01/2017 για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΘΤ6-ΒΡ7