Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΝΚΧ6-Ν0Γ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη ματαίωση του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 27/17 και Προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 52/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, RILPIVIRINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+25+245)MG για τις ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
(63.505,87€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΚΧ6-Ν0Γ