Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 25/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+245)MG – ΑΔΑ: Ψ7Ω56-01Α

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει  τη ματαίωση του υπ’ αρίθμ. 25/17  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και Προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 50/17 , για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και δεκατριών λεπτών (63.210,13€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7Ω56-01Α