Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 51/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (150+150+200+245)MG – ΑΔΑ: ΩΓΟΖ6-7Ψ8

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει  τη ματαίωση του υπ’ αρίθμ. 26/17  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού και Προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 51/17, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINE, TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE TAB (150+150+200+245)MG για τις Ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (63.423,83€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΟΖ6-7Ψ8