Μετάταξη Αξιωµατικών για την Αρχική Στελέχωση του Σώµατος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεµικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσει την µετάταξη για την αρχική στελέχωση στο Σώµα Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεµικής Αεροπορίας, µόνιµων Αξιωµατικών της ΠΑ προερχόµενων από ΑΣΕΙ ή ∆ιαγωνισµό, για κάλυψη εκατόν εννέα (109) κοινών οργανικών θέσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΦΕ6-ΤΤΟ