Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2017 του 251 ΓΝΑ, για τη Συντήρηση Μηχανημάτων – ΑΔΑ: Ω43Ρ6-67Π

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2017 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά Πέντε (5) Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης τύπου ΑΚ-200 και Ενός (1) Μηχανήματος Αιμοκάθαρσης τύπου ΑΚ-90S της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 ΓΝΑ με Τροποποίηση των Όρων.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται από την την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00π.μ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών μετατίθεται από την 10η Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω43Ρ6-67Π