Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 10/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Χειρουργικού LASER CO2 και Αναρροφητήρα Καπνού LASER ULT – ΑΔΑ: ΩΒΒ16-ΘΓ6

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια χειρουργικού LASER CO2 και αναρροφητήρα καπνού για LASER ULT του 251ΓΝΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (12.800,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΒ16-ΘΓ6