Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 11/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Συστήματος Ψηφιακής Ακτινογραφίας του Εσωτερικού Ακτινολογικού – ΑΔΑ: Ω7Τ96-Υ69

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας καλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ενός (1) συστήματος ψηφιακής ακτινογραφίας του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251ΓΝΑ.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7Τ96-Υ69