Μετάταξη Αξιωµατικών για την Αρχική Στελέχωση του Σώµατος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεµικής Αεροπορίας – ΑΔΑ: 6ΔΦΕ6-ΤΤΟ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προκηρύσσει τη µετάταξη, για την αρχική στελέχωση του Σώµατος Έρευνας – Πληροφορικής της Πολεµικής Αεροπορίας, µόνιµων Αξιωµατικών της ΠΑ προερχόµενων από ΑΣΕΙ ή ∆ιαγωνισµό, για κάλυψη εκατόν εννέα (109) κοινών οργανικών θέσεων και συγκεκριµένα:

    1. ∆έκα (10) θέσεων Σµήναρχου
    2. ∆εκαέξι (16) θέσεων Αντισµήναρχου
    3. Τριάντα πέντε (35) θέσεων Επισµηναγού
    4. Τριάντα (30) θέσεων Σµηναγού
    5. ∆εκαοκτώ (18) θέσεων Υποσµηναγού – Ανθυποσµηναγού

Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν σχετικές προσωπικές αναφορές µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την 28 Απριλίου 2017. Οι οικείες Μονάδες να φροντίσουν για την άµεση υποβολή των αναφορών απευθείας στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Προσωπικού του ΓΕΑ.