Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 70Ν06-Β6Φ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 54/17, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate, για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ALBUMIN HUMAN SOL.INF 20% BTx1 VIALx50ML για τις ανάγκες του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (67.559,31€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 70Ν06-Β6Φ