Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 09/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΜΩΦ6-Η2Δ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 09/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Μη Αποστειρωμένη Γάζα – Χαρτί Αποστείρωσης non-woven)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΩΦ6-Η2Δ