Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μίας (1) Συσκευής Πελματογράφου, Μίας (1) Συσκευής Φορητού Συστήματος Ανάλυσης Βάδισης και Μίας (1) Συσκευής Βιοανάδρασης/ Νευροαναδρασης του Φυσιοθεραπευτηρίου – ΑΔΑ: ΩΝΨΚ6-ΟΜ5

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 46/17 για την Προμήθεια Μίας (1) Συσκευής Πελματογράφου, Μίας (1) Συσκευής Φορητού Συστήματος Ανάλυσης Βάδισης και Μίας (1) Συσκευής Βιοανάδρασης/ Νευροαναδρασης του Φυσιοθεραπευτηρίου του 251 ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΨΚ6-ΟΜ5