Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό Π.04/17 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου και την Μίσθωση Δεξαμενών Αποθήκευσης Αυτού – ΑΔΑ: Ω7Δ76-ΓΥ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό Π.04/17 της 117ΠΜ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμή, για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και την μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης αυτού προς κάλυψη αναγκών Α/Φ Μονάδος.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό οκτώ χιλιάδων πενήντα ευρώ (8.050,00€) για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και τριακοσίων ευρώ (300,00€) για την μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης αυτού, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στην πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7Δ76-ΓΥ2