Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. Π.3/2017 της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών Ειδών – ΑΔΑ: ΩΓΟΡ6-ΥΔ7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.3/2017 σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών Ειδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη σε ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό στη μέση λιανική τιμή των ειδών που θα εξάγεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών οπωροκηπευτικών ειδών της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό τη διαχειριστική διευκόλυνση των εμπλεκομένων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 10% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΟΡ6-ΥΔ7