Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 03/2017 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος – ΑΔΑ: ΩΣΘ36-1Ψ6

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. 03/2017 της 124 ΠΒΕ, για την προμήθεια τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (3.550) κιλών Νωπού Κρέατος, προς κάλυψη ετησίων αναγκών της Μονάδας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (16.949,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΘ36-1Ψ6