Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική) – ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’αριθμ. 01/17 της Μ.ΓΕΑ για τη Διασύνδεση Βρεφονηπιακού Σταθμού (ΒΝΣ) με Δίκτυα Υποδομής Στρατοπέδου Παπάγου (Ηλεκτρική-Τηλεφωνική)

Προϋπολογισθείσα αξία: Δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (13.694,98€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω99Ξ6-2Υ5