Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/17 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών Δόμησης (ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) – ΑΔΑ: 64626-ΒΝΕ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.05/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Δόμησης (ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ) για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64626-ΒΝΕ