Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Διάσωσης–Εξοπλισμού Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν :163069-173009) – ΑΔΑ: 6ΑΧΖ6-Θ6Τ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 31/17 για την Προμήθεια Υλικών Διάσωσης – Εξοπλισμού Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν :163069-173009).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΧΖ6-Θ6Τ