Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.33/17 της ΥΠΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL – ΑΔΑ :7ΗΟΕ6-Υ6Ν

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια  « Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Συνολική ποσότητα: 450.000 λίτρα, παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή.

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 495.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων). Η προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00). Επίσης απαλλάσσεται και των εισαγωγικών δασμών και των λοιπών φόρων.