Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17, για την «Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415» – ΑΔΑ : ΩΝΧ36-ΓΥΞ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 11/17, για την «Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΧ36-ΓΥΞ