Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού» – ΑΔΑ : 64256-ΗΚΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64256-ΗΚΣ