Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφορών και διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ-Οθόνες), προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων – ΑΔΑ: 7ΙΤΙ6-ΥΦΛ

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των φακέλων προσφορών και διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/2017 της Μ.ΓΕΑ, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ-Οθόνες), προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ και οικονομικά υποστηριζόμενων Μονάδων.

Νέα ημερομηνία διενέργειας: 08 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικού της Μ.ΓΕΑ. (Στρατόπεδο Παπάγου, Λ. Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός).

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων προσφορών: 07 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέματος με ΑΔΑ: ΩΩ566-Κ8Ψ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΤΙ6-ΥΦΛ