Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/17 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ: 7Ι466-84Υ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) κατ’ είδος για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών εκπαιδευτικού έτους 2017 – 2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο και οκτώ λεπτών (73.522,08 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ι466-84Υ