Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 58/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών OXALIPLATIN 50MG/VIAL, OXALIPLATIN 100MG/VIAL και PARACETAMOL 1GR/VIAL – ΑΔΑ: ΨΕΩΙ6-ΖΣΦ

 

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τελική συνολική τιμή όπως προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού έκπτωσης επί της Ν.Τ. και του rebate για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (62.694,76€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΩΙ6-ΖΣΦ