Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 09/12-05-2017 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση Ακινήτων ιδιοκτησίας ΜΤΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιουπλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση Ακινήτων ιδιοκτησίας ΜΤΑ.