Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.07/17 της ΔΑΕ/ΔΟΥ, για την Προμήθεια Επίπλων προς Κάλυψη Αναγκών ΣΤΥΑ – ΑΔΑ: 6ΗΖΓ6-ΕΞΨ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/ΔΟΥ) προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Δ.07/17 σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή) κατ’ είδος για την προμήθεια επίπλων προς κάλυψη αναγκών της ΣΤΥΑ.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα και εξήντα δύο λεπτών (33.389,62€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΖΓ6-ΕΞΨ