Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών «MAIN GENERATOR» Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ ΕΜΒRAER – ΑΔΑ: ΩΥΩΦ6-5Ω4

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/17, ενός σταδίου με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την Επισκευή Υλικών «MAIN GENERATOR» Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ ΕΜΒRAER.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΩΦ6-5Ω4