Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.04/17 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων Πουλερικών – ΑΔΑ:ΨΡ016-ΝΣ7

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει τον  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό Δ.04/17 σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυ- ψη αναγκών της Μονάδος.

Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται σε ποσό Ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡ016-ΝΣ7