Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 30/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν 17EA03-4) – ΑΔΑ: ΩΞΙΣ6-ΙΕ4

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απó οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τıμή) για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν 17EA03-4).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΙΣ6-ΙΕ4