Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/25.04.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση 4,2 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Μάλεμε

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 4,2 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Μάλεμε, για κάθε νόμιμη χρήση, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, από 01.06.2017 έως 31.05.2021. Η μίσθωση θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.