Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρϊθμ. 11/26.05.2017 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Φυλακίου Αγρινίου

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρϊθμ. 11/26.05.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την
εκμίσθωση προς καλλιέργεια 75,5 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Φυλακίου Αγρινίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από 01.09.2017 έως
31.08.2021, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.