Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 33/17 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (O/N: 173011) – ΑΔΑ: Ψ4Σ26-61Ζ

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 33/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ C-27J (O/N: 173011).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ4Σ26-61Ζ