Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 6/2017 του ΚΕΔΑ Σκοτίνας, για την Προμήθεια Ειδών Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων για Ανάγκες Κεντρικού Κυλικείου Μονάδος – ΑΔΑ: 6ΦΩΗ6-ΘΩΕ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.6/17, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την προμήθεια ειδών γλυκών και αρτοσκευασμάτων για ανάγκες Κεντρικού Κυλικείου Μονάδος.

Η προυπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό (σε Ευρώ) των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (64.480,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στη διακήρυξη.