Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 06/17, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Ψυκτικής Μηχανής Νο 3 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 07/17) – ΑΔΑ: 7ΣΡΖ6-Ζ55

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 06/17, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Ψυκτικής Μηχανής Νο 3 251 ΓΝΑ» (ΑΕΕ 07/17)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΡΖ6-Ζ55