Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.07/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών και Αποσκευών – ΑΔΑ: 7Φ776-ΝΘΚ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό Δ.07/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών και Αποσκευών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ776-ΝΘΚ