Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17, για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης-Θέρμανσης 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ: 7ΣΝΝ6-22Ρ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17, σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Χαλύβδινου Λέβητα στα Πλαίσια του Έργου «Συντήρηση Μηχανοστασίου Υποστήριξης Συστημάτων Ψύξης-Θέρμανσης 251 ΓΝΑ».

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 32.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή τριάντα εννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (39.680,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΝΝ6-22Ρ